Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

https://cponline.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem https://cponline.pl/ prowadzony jest przez Centrum Podróży Online sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-032, ul. Piłsudskiego 49-57, KRS: 0000331429, NIP: 897-17-53-143, REGON: 020995007, adres e-mail: info@cponline.pl.
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Właściciela za pośrednictwem Serwisu internetowego https://cponline.pl/.
 3. Definicje:
  1. Właściciel serwisu („my”, „nas”) – zarządzający Serwisem internetowym https://cponline.pl/,
  2. Użytkownik („Ty”, „Ciebie”) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  3. Serwis internetowy – portal prowadzony przez Właściciela serwisu, za pośrednictwem którego świadczy on usługi określone w niniejszym Regulaminie,
  4. Europa – kraje, które Właściciel serwisu uznaje za państwa europejskie, a mianowicie: Republika Albanii, Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna, Księstwo Andory, Republika Armenii, Republika Austrii, Republika Azerbejdżanu, Republika Białorusi, Królestwo Belgii, Bośnia i Hercegowina, Republika Bułgarii, Republika Chorwacji, Republika Czeska, Królestwo Danii i Grenlandia, Republika Estońska, Republika Finlandii, Republika Francuska, Gruzja, Republika Federalna Niemiec, Wielka Brytania i Gibraltar, Republika Grecka, Węgry, Republika Islandii, Republika Irlandii, Republika Włoska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Królestwo Marokańskie, Republika Mołdawii, Księstwo Monako, Republika Malty, Republika Macedonii Północnej, Czarnogóra, Królestwo Niderlandów, Republika Portugalska, Rumunia, Republika Serbii, Federacja Rosyjska, Republika San Marino, Republika Słowacka, Republika Słowenii, Królestwo Hiszpanii, Królestwo Szwecji, Konfederacja Szwajcarska, Republika Tunezyjska, Republika Turcji, Królestwo Norwegii, Ukraina.
  5. Tanie linie lotnicze – linie lotnicze obsługiwane przez tzw. przewoźników niskobudżetowych oferujących usługi przewozu lotniczego, których oferty w Serwisie internetowym oznaczono określeniem „Tanie Linie (LOW)”.
  6. Regularne linie lotnicze – linie lotnicze obsługiwane przez przewoźników innych niż tzw. przewoźnicy niskobudżetowi, których oferty w Serwisie internetowym oznaczono odmiennie, niż określono w lit. d powyżej, w szczególności określeniem „Publikowana (PUB)” lub „Taryfa internetowa (WEB)”,
  7. Hotel (Hotele) – obiekty posiadający co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów, których oferty zamieszczone są w Serwisie, a także inne obiekty hotelarskie, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 238) oraz apartamenty na wynajem, a także inne, nieskategoryzowane miejsca noclegowe,
  8. Wypożyczalnia – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług czasowego najmu pojazdów, zamieszczający swoje oferty w Serwisie.
 4. Usługi jakie świadczymy dla Ciebie w ramach Serwisu:
  1. wyszukiwanie, prezentowanie, porównywanie oraz dokonywanie rezerwacji i zakupu biletów lotniczych regularnych i tanich linii lotniczych w rejsach krajowych i międzynarodowych,
  2. wyszukiwanie, prezentowanie, porównywanie oraz dokonywanie rezerwacji i zakupu usług hotelowych,
  3. wyszukiwanie, prezentowanie, porównywanie oraz zawieranie umów najmu samochodów,
  4. wyszukiwanie, prezentowanie, porównywanie oraz zawieranie umów ubezpieczenia turystycznego.
 5. Nasze usługi świadczymy zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami. Niniejszy regulamin udostępniamy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego https://cponline.pl/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak abyś mógł się z nim bez problemu zapoznać.

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystając z naszego Serwisu zobowiązany jesteś do korzystania z niego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 2. Każde Twoje działanie powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich - zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Serwisu.
 3. Korzystanie z naszych Usług może odbywać się wyłącznie na zasadach ustalonych w regulaminie.
 4. Każdy Użytkownik, jak i osoba trzecia mająca dostęp do Serwisu, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych na stronie Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 5. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 6. Za pośrednictwem adresu e-mail: info@cponline.pl możesz zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego regulaminu.
 7. Do korzystania z naszego Serwisu internetowego https://cponline.pl/ niezbędny jest urządzenie z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 11.0), Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 8. Każdy Użytkownik naszego Serwisu zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych w formularzach rezerwacyjnych dotyczących świadczonych przez nas usług, o których mowa w §1 ust. 4 niniejszego regulaminu.
 9. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych informacji związanych z wybranym podczas dokonywania rezerwacji sposobem płatności, w szczególności dotyczących kart płatniczych lub kredytowych.
 10. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych w formularzach rezerwacyjnych, w ramach których świadczy usługi za pośrednictwem Serwisu.
 11. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak odpowiednich dokumentów wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa, niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez linie lotnicze, podmioty świadczące usługi hotelowe lub podmioty świadczące usługi najmu pojazdów. Właściciel serwisu nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za brak odpowiednich dokumentów podróżnych lub dowodu tożsamości, wymaganych przez prawo państwa, do którego Użytkownik serwisu się udaje.

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Prezentowane w Serwisie informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 2. Korzystając z wyszukiwarek ofert zamieszczonych w Serwisie Użytkownik określa szczegółowe dane dotyczące poszukiwanego przelotu, hotelu, samochodu oraz ubezpieczenia turystycznego, a następnie dokonuje rezerwacji wybranej opcji poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego.
 3. Pomyślne zakończenie procesu rezerwacji za pośrednictwem Serwisu jest każdorazowo potwierdzane nadaniem unikalnego kodu rezerwacji przesyłanego Użytkownikowi na wskazany w trakcie dokonywania rezerwacji adres poczty elektronicznej.
 4. Na podany w formularzu rezerwacyjnym adres e – mail przedsiębiorcy świadczący poszczególne usługi przesyłają również:
  1. W przypadku rezerwacji lotu – bilet elektroniczny albo voucher albo inne potwierdzenie od oferenta usługi stanowiące wystarczającą podstawę do skorzystania z lotu,
  2. W przypadku rezerwacji usług hotelowych – potwierdzenie zawarcia umowy rezerwacji noclegu w hotelu lub innej instytucji świadczącej usługi noclegowe,
  3. W przypadku rezerwacji najmu samochodu – potwierdzenie zawarcia umowy najmu samochodu,
  4. W przypadku umowy ubezpieczenia turystycznego – potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia turystycznego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dla tego stosunku prawnego dokumentami.

§4. LOTY

 1. REZERWACJA LOTÓW
  1. Za pośrednictwem Serwisu internetowego Użytkownik może dokonywać zakupu biletów lotniczych oferowanych przez Tanie linie lotnicze lub Regularne linie lotnicze.
  2. Całkowity koszt rezerwacji biletu lotniczego prezentowany w podsumowaniu rezerwacji, określany jest każdorazowo w złotych polskich (PLN). Z uwagi na fakt, że zastosowana dla danego biletu lotniczego taryfa lotnicza, a także podatki i opłaty lotniskowe mogą być wyrażone w walutach obcych, ostateczna cena biletu lotniczego może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty oraz kursom walutowym obliczanym przez bank, który prowadzi rachunek bankowy służący Użytkownikowi do opłacenia rezerwacji.
  3. Cena biletu lotniczego oferowanego przez Regularne linie lotnicze obejmuje:
   1. Taryfę lotniczą (cenę przelotu),
   2. Opłaty lotniskowe i należne daniny publicznoprawne lub podatki lokalne dotyczące przewozu lotniczego,
   3. Opłatę pobieraną przez Regularną linię lotniczą za wybraną formę płatności,
   4. Opłatę serwisową za dokonanie rezerwacji i wystawienie biletu lotniczego:
    • 55,00 zł za bilety lotnicze obejmujące loty w ramach terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
    • 75,00 zł za bilety lotnicze obejmujące loty w Europie,
    • 110,00 zł za bilety lotnicze obejmujące loty międzykontynentalne.
  4. Cena biletu lotniczego oferowanego przez Tanie linie lotnicze obejmuje:
   1. Taryfę lotniczą (cenę przelotu),
   2. Opłaty lotniskowe i należne daniny publicznoprawne lub podatki lokalne dotyczące przewozu lotniczego,
   3. Opłatę pobieraną przez Tanią linię lotniczą za wybraną formę płatności,
   4. Opłatę serwisową za dokonanie rezerwacji i wystawienie biletu lotniczego w wysokości 55,00 zł.
  5. Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru usług dodatkowych oferowanych przez daną linię lotnicza. Za dokonany wybór usług dodatkowych, oferowanych przez daną linię lotniczą, Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności. Zakup usług dodatkowych w procesie rezerwacji biletu nie podlega jakimkolwiek dodatkowym opłatom należnym Właścicielowi Serwisu.
  6. Właściciel serwisu zastrzega, iż termin wykupu biletu prezentowany w potwierdzeniu dokonania wstępnej rezerwacji może ulec skróceniu. Linie lotnicze mają prawo bez wcześniejszego informowania zmienić termin wykupu rezerwacji, podnieść opłaty lotniskowe, zmienić taryfę, w której dokonana jest rezerwacja, a także anulować wstępną rezerwację. Właściciel serwisu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany lub anulowanie rezerwacji dokonane przez linie lotnicze.
  7. Linia lotnicza może zmienić lub wycofać ze sprzedaży wybraną taryfę lotniczą już po dokonaniu rezerwacji. W takiej sytuacji rezerwacja zostanie anulowana bez ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek kosztów. Właściciel serwisu nie odpowiada ze zmianę lub wycofanie konkretnej taryfy lotniczej przez linie lotnicze.
  8. Dokonane za pośrednictwem Serwisu rezerwacje Użytkownik opłaca kartą kredytową, przelewem, gotówką lub inną dostępną dla danej oferty metodą. Forma płatności definiowana jest przez linię lotniczą. Opłata za wybraną formę płatności pobierana jest przez linię lotniczą.
  9. Akceptowane są wszystkie rodzaje kart kredytowych, chyba że linia lotnicza wyraźnie zastrzeże możliwość dokonywania płatności kartą kredytową danego typu. Obciążenie karty Użytkownika następuje najpóźniej w ciągu 24 godzin w dwóch niezależnych transakcjach: taryfę lotniczą wraz z należnymi podatkami, opłatami lotniskowymi, opłatami za formę płatności rozlicza bezpośrednio linia lotnicza, natomiast opłatę serwisową za wystawienie biletu rozlicza Właściciel serwisu internetowego za pośrednictwem e - Service S. A. (PKO Bank Polski).
  10. W celu skutecznego dokonania rezerwacji za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest podanie
   1. imię i nazwisko właściciela karty
   2. typ karty kredytowej
   3. numer karty kredytowej
   4. data ważności karty kredytowej (miesiąc, rok)
   5. kod zabezpieczający CVV2 albo CVC2 (3 lub 4 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku do podpisu)
   6. Pozytywna autoryzacja karty kredytowej jest równoznaczna z zakupem biletu lotniczego i blokadą środków na rachunku karty kredytowej Użytkownika. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia transakcji przez linię lotniczą, ponadto zastrzega, iż nie ma żadnego wpływu na moment faktycznego obciążenia rachunku karty.
   7. W przypadkach:
    • odrzucenia karty kredytowej przez system rezerwacyjny linii lotniczej
    • braku możliwości zablokowania na karcie środków w odpowiedniej wysokości
    • niezaakceptowania przez linię lotniczą płatności kartą kredytową danego typu obsługa Serwisu skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu ustalenia innej formy płatności.
  11. Bilety lotnicze opłacane kartą kredytową mogą zostać wystawione automatycznie przez linię lotniczą, bez konieczności dodatkowego potwierdzenia rezerwacji przez Właściciela Serwisu.
  12. W wypadku dokonania wyboru formy płatności w postaci wpłaty gotówkowej lub płatności przelewem należy dokonać na rzecz:
   Centrum Podróży Online sp. z o.o.,
   ul. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław

   na jeden z poniższych rachunków:
   Santander: 70 1090 2398 0000 0001 1226 2533
   PKO BP S.A.: 11 1020 5242 0000 2402 0231 7691

   Konto walutowe (Euro)
   Santander IBAN - PL 21 1090 2398 0000 0001 1425 3079
   SWIFT WBKPPLPP

   W tytule wpłaty należy podać numer dokonanej rezerwacji.
 2. POTWIERDZENIE REZERWACJI. ELEKTRONICZNY BILET LOTNICZY
  1. Pomyślnie zakończony proces rezerwacji skutkuje wysłaniem z Serwisu wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w procesie rezerwacji. Wiadomość od Serwisu jest jedynie potwierdzeniem założenia rezerwacji i nie jest tożsama z wystawieniem biletu lotniczego. W przypadku nieotrzymania takiej wiadomości w ciągu 24 godzin Użytkownik powinien skontaktować się z Właścicielem serwisu i nie dokonywać ponownie tej samej rezerwacji.
  2. Potwierdzenie rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Serwisu, jak również wystawionego na jej podstawie elektronicznego biletu lotniczego w przypadku rezerwacji przelotu, będą dostarczone Użytkownikowi wyłącznie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rezerwacyjnym. Nadawcą potwierdzenia rezerwacji jest Właściciel serwisu, natomiast nadawcą elektronicznego biletu lotniczego jest linia lotnicza.
  3. W przypadku braku możliwości technicznych dla zachowania formy elektronicznej, o której mowa powyżej, obsługa Właściciela serwisu skontaktuje się z Użytkownikiem Serwisu w celu ustalenia alternatywnego sposobu doręczenia dokumentów.
 3. ANULOWANIE REZERWACJI. ZMIANA I ZWROT BILETU LOTNICZEGO
  1. Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego Regularnych linii lotniczych Użytkownik ma prawo do anulowania rezerwacji za pośrednictwem Serwisu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w wypadku wybrania formy płatności innej niż płatność kartą kredytową lub kartą debetową płatność błyskawiczna, takimi jak Przelewy24 lub Paypal. W tym celu wystarczy złożyć odpowiednią dyspozycję telefoniczną lub dyspozycję za pośrednictwem poczty elektronicznej podając numer rezerwacji i nazwisko pasażera. Składając taką dyspozycję Użytkownik lub osoba działająca w jego imieniu ponosi pełną odpowiedzialność za anulowanie rezerwacji i wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z braku możliwości jej późniejszego odtworzenia.
  2. Każdy pasażer wskazany z imienia i nazwiska w dostarczonym przez Regularną linię lotniczą elektronicznym bilecie lotniczym, ma obowiązek sprawdzenia poprawności zawartych w nim danych oraz niezwłocznego poinformowania obsługi Serwisu drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku jakichkolwiek niezgodności z podanymi parametrami podróży.
  3. Właściciel serwisu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w statusie rezerwacji Użytkownika lub jej anulowanie dokonane bezpośrednio przez linię lotniczą.
  4. Informacje o zmianach w statusie rezerwacji będą przekazywane przez Właściciela serwisu niezwłocznie po ich otrzymaniu drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej na adres zadeklarowany w formularzu rezerwacyjnym.
  5. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w rezerwacji (w tym anulowanie i zwrot niewykorzystanego biletu lotniczego) po wystawieniu biletu lotniczego jest możliwe tylko i wyłącznie na zasadach określonych każdorazowo przez linie lotnicze w warunkach zastosowanej taryfy lotniczej. Szczegółowe warunki taryfy są dostępne do wglądu dla Użytkownika w trakcie dokonywania rezerwacji oraz na stronie internetowej linii lotniczej. Poza opłatami wynikającymi z taryfy lotniczej należnymi linii lotniczej, Właściciel serwisu naliczy opłatę manipulacyjną w wysokości 60 zł za każdy zmieniany bilet lotniczy, tytułem opłaty uiszczanej przez Właściciela Serwisu podmiotowi konsolidującemu w jego imieniu bilety lotnicze i prowadzącego obsługę rezerwacji w zakresie nieobjętym przez Właściciela Serwisu. W przypadku połączeń składających się z dwóch podwójnych lotów (taryfa MIX, double one way) biletowanych osobno, opłata będzie naliczana podwójnie.
  6. W przypadku chęci dokonania zmian w rezerwacji należy złożyć odpowiednią dyspozycję telefoniczną lub dyspozycję za pośrednictwem poczty elektronicznej podając numer rezerwacji i nazwisko pasażera. Obsługa Serwisu każdorazowo zweryfikuje możliwość ich dokonania, podając całkowity koszt transakcji.
  7. Użytkownik Serwisu ma prawo dokonać zwrotu zakupionego biletu lotniczego pod warunkiem, iż zwrot ten nastąpi przed dniem określonym na bilecie jako data wylotu oraz tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zezwala na to zastosowana w bilecie taryfa lotnicza. W tym wypadku warunki zwrotu biletu lotniczego określa linia lotnicza.
  8. W przypadku chęci dokonania zwrotu zakupionego biletu lotniczego należy złożyć odpowiednią dyspozycję telefoniczną lub dyspozycję za pośrednictwem poczty elektronicznej podając numer rezerwacji i nazwisko pasażera najpóźniej na 24 godziny przed datą wylotu. Właściciel serwisu udzieli w tym wypadku informacji dotyczącej kosztów anulacji rezerwacji oraz dalszej procedury zwrotu.
  9. Wybrane promocyjne taryfy lotnicze nie zezwalają na zmianę lub zwrot biletu lotniczego, co wiązać się może z całkowitą utratą uiszczonej za niego kwoty. W takiej sytuacji Właściciel serwisu zwróci Użytkownikowi Serwisu jedynie opłacone podatki i opłaty lotniskowe.
  10. Obliczona kwota zwrotu przysługującego Użytkownikowi Serwisu jest przekazywana najpóźniej w ciągu 30 dni na wskazany przez niego rachunek bankowy lub bezpośrednio na rachunek karty kredytowej lub debetowej użytej podczas zakupu biletu, w zależności od zastosowanej formy płatności.
  11. Ze względu na odrębne warunki funkcjonowania Tanich linii lotniczych, powyższa procedura nie znajdzie zastosowania. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w rezerwacji oraz jej anulowanie po otrzymaniu potwierdzenia jest możliwe tylko i wyłącznie na zasadach określonych każdorazowo w ogólnych warunkach przewozu pasażerów i bagażu Tanich linii lotniczych. Możliwość ewentualnego zwrotu całości lub części poniesionych kosztów Użytkownik winien konsultować bezpośrednio z przewoźnikiem będącym wystawcą biletu.

§5. USŁUGI HOTELOWE I USŁUGI NAJMU POJAZDÓW

 1. REZERWACJE USŁUG HOTELOWYCH
  1. Cena za pobyt w hotelu określana jest każdorazowo w złotych polskich (PLN) i może ulegać drobnym wahaniom ze względu na różnice kursów walut pomiędzy terminem dokonania rezerwacji, a momentem obciążenia rachunku karty kredytowej Użytkownika.
  2. Hotel może zmienić lub wycofać ze sprzedaży zarezerwowaną ofertę już po dokonaniu rezerwacji, za co Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności.
  3. Rezerwacje usług hotelowych dokonywane za pośrednictwem Serwisu nie podlegają żadnym dodatkowym opłatom rezerwacyjnym czy manipulacyjnym.
  4. Do dokonania rezerwacji niezbędne jest posiadanie karty kredytowej lub debetowej. Podane w trakcie procesu rezerwacji dane karty kredytowej lub debetowej są przekazywane bezpośrednio do wybranego Hotelu i służą jedynie do zagwarantowania rezerwacji. Obciążenia karty kredytowej lub debetowej Użytkownika dokonuje wyłącznie Hotel, zgodnie z własnymi warunkami danej rezerwacji i polityką anulacyjną. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za obciążenie przez Hotel karty kredytowej albo debetowej Użytkownika.
  5. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia transakcji przez Hotel, ponadto zastrzega, że nie ma żadnego wpływu na moment faktycznego obciążenia rachunku karty kredytowej albo debetowej Użytkownika.
 2. REZERWACJE USŁUG NAJMU SAMOCHODU
  1. Cena najmu (czynsz) określana jest każdorazowo w złotych polskich (PLN) i może ulegać wahaniom ze względu na różnice kursów walut pomiędzy terminem dokonania rezerwacji, a momentem obciążenia rachunku karty kredytowej Użytkownika.
  2. Wypożyczalnia może zmienić lub wycofać ze sprzedaży zarezerwowaną ofertę już po dokonaniu rezerwacji, za co Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności.
  3. Rezerwacje usług najmu samochodów dokonywane za pośrednictwem Serwisu nie podlegają żadnym dodatkowym opłatom rezerwacyjnym czy manipulacyjnym.
  4. Aby skutecznie skorzystać z oferty Wypożyczalni konieczne jest posiadanie przez kierowcę pojazdu karty kredytowej, za pomocą której możliwe będzie dla Wypożyczalni zabezpieczenie kaucji za pojazd będący przedmiotem najmu. Za samą rezerwację można natomiast dokonać płatności zarówno kartą kredytową jak i debetową lub innymi sposobami płatności dostępnymi w ramach tej funkcjonalności Serwisu. Podane w trakcie dokonywania rezerwacji dane karty kredytowej służą, w zależności od wybranej Wypożyczalni i warunków najmu, do automatycznej blokady środków na karcie kredytowej Użytkownika lub jedynie do zagwarantowania jego rezerwacji. Obciążenia karty kredytowej Użytkownika dokonuje wyłącznie Wypożyczalnia, na warunkach przez siebie ustalonych.
  5. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia transakcji przez Wypożyczalnię, ponadto zastrzega, że nie ma żadnego wpływu na moment faktycznego obciążenia rachunku karty kredytowej albo debetowej Użytkownika.
 3. ANULOWANIE I ZMIANY W REZERWACJACH USŁUG HOTELOWYCH I NAJMU SAMOCHODÓW
  1. Zasady anulowania i dokonywania zmian w potwierdzonych rezerwacjach hotelowych lub wynajmu samochodów są określane każdorazowo w warunkach rezerwacji dostępnych dla Użytkownika serwisu w trakcie jej dokonywania i są uzależnione od konkretnej oferty i związanej z nią polityki anulacyjnej Hotelu lub Wypożyczalni.
  2. W celu anulowania lub zmiany rezerwacji Użytkownik serwisu powinien skontaktować się bezpośrednio z Hotelem lub Wypożyczalnią. Właściciel serwisu nie pośredniczy w tym zakresie pomiędzy Użytkownikiem serwisu a Hotelem lub Wypożyczalnią.
  3. W przypadku zbyt późnego anulowania lub braku anulowania rezerwacji w czasie przewidzianym w warunkach rezerwacji/ wynajmu samochodu, kosztem anulacji jest obciążany rachunek karty kredytowej Użytkownika serwisu zadeklarowany podczas dokonywania rezerwacji, zgodnie z warunkami określonymi przez Wypożyczalnię lub Hotel.
  4. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia kosztów anulowania rezerwacji przez Hotel lub Wypożyczalnię, ponadto zastrzega, że nie ma żadnego wpływu na moment faktycznego obciążenia rachunku karty kredytowej lub debetowej Użytkownika.

§6. UMOWY UBEZPIECZENIA

 1. Użytkownik Serwisu za pośrednictwem Serwisu może zawrzeć umowę ubezpieczenia, poprzez akceptację zaprezentowanej w Serwisie oferty.
 2. Wszelkie zasady i tryb zawierania, wszelkie warunki umów ubezpieczenia jak i zasady ich rozwiązywania umów ubezpieczenia każdorazowo określa właściwe towarzystwo ubezpieczeniowe.
 3. Podane ceny konkretnych pakietów ubezpieczeniowych nie są zależne od Właściciela serwisu. Wszelkie sprawy związane z umową ubezpieczenia zawieraną za pośrednictwem Serwisu, w tym wszelkie spory, Użytkownik winien rozstrzygać bezpośrednio z danym towarzystwem ubezpieczeniowym.

§7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik serwisu ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezadowolenia z wykonania umowy przewozu przez linię lotniczą, jak również w przypadku nieprawidłowości związanych z usługami hotelowymi, najmem samochodu lub zakupem ubezpieczenia turystycznego. W takiej sytuacji Użytkownik serwisu może złożyć reklamację przez Właściciela serwisu, który przekaże ją niezwłocznie do rozpatrzenia przez właściwego przewoźnika, Hotel, Wypożyczalnię, towarzystwo ubezpieczeniowe albo może złożyć reklamację bezpośrednio u właściwego przewoźnika, Hotelu, Wypożyczalni lub towarzystwa ubezpieczeniowego.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące dokonanych rezerwacji, wystawionych biletów oraz jakości usług świadczonych przez Serwis winny być złożone w formie pisemnej na adres Centrum Podróży Online sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław lub za pomocą poczty elektronicznej na adres info@cponline.pl albo bezpośrednio na adres przewoźnika, Hotelu, Wypożyczalni, towarzystwa ubezpieczeniowego.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika serwisu, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer reklamowanej rezerwacji oraz szczegółowy opis reklamowanego faktu lub usługi wraz z ewentualnymi załącznikami dokumentującymi podnoszone przez Użytkownika fakty lub poniesione koszty.
 4. Właściciel serwisu rozpoznaje złożoną reklamację w terminie 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia Użytkownikowi faktu jej wpłynięcia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy podnoszone w piśmie reklamacyjnym okoliczności wymagają jego przekazania bezpośrednio do przewoźnika, w imieniu i na rzecz którego został wystawiony reklamowany bilet lotniczy jak również Hotelu, Wypożyczalni samochodów lub towarzystwa ubezpieczeniowego, których dotyczy reklamacja. W takim przypadku Właściciel serwisu nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za tryb i termin rozpatrywania reklamacji przez poszczególne linie lotnicze Hotele, Wypożyczalnie lub towarzystwa ubezpieczeniowe.
 5. W przypadku niezadowolenia związanego bezpośrednio z działalnością Serwisu i świadczonymi przez Właściciela Serwisu usługami, Użytkownik serwisu może złożyć pisemną reklamację na adres: Centrum Podróży Online sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@cponline.pl. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania. Do tak złożonej reklamacji ustosunkujemy się w przeciągu 14 dni. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że zgłosisz chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową. Brak odpowiedzi z naszej strony w przeciągu 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

§8. WTYCZKI I INNE USŁUGI

 1. W naszym Serwisie zainstalowaliśmy wtyczki, za pomocą których możesz przenieść się do mediów społecznościowych, w których również prowadzimy własną stronę internetową. Odpowiedzialność za każdy plug-in ponosi oferujący go dostawca (np.: Facebook, Twitter, Pinterest). Zainstalowane wtyczki są oznaczone poprzez adekwatne logo albo znak słowny.
 2. Wtyczki mogą zostać uruchomione już przy odwiedzeniu serwisu internetowego https://cponline.pl/. W związku z tym może się zdarzyć, że informacje (zwłaszcza adres IP) o wywołaniu przez Ciebie strony zostaną przekazane dostawcy wtyczki i przez niego zapisane.
 3. Nie mamy wpływu na zakres danych, które dana platforma rejestruje lub wykorzystuje za pomocą wspomnianego plug-inu. Jeżeli informacje takie są dostępne, odsyłamy do postanowień o ochronie danych danego dostawcy. Opcje odpowiednich ustawień danych Użytkownika są często udostępniane bezpośrednio przez dostawcę.

§9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeżeli jesteś konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) i jeśli pragniesz złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w zakresie zawartych za pośrednictwem Serwisu umów przewozu lotniczego osób, umów o zakwaterowanie, umów najmu samochodu lub umów ubezpieczenia turystycznego, Właściciel serwisu informuje, że zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.), konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy na odległość jest wyłączone w odniesieniu do tych umów.
 2. W przypadku Użytkownika będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) uprawnienie do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest bezwzględnie wyłączone.
 3. Jeśli konsumenckie odstąpienie od umowy zawartej na odległość nie jest w stosunku do danej umowy wyłączone z mocy prawa, o czym mowa w ust. 1 powyżej, aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie, w przepisanym 14-dniowym terminie od momentu zawarcia umowy, aby od umowy skutecznie odstąpić.

§10. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu internetowego https://cponline.pl/ należą do nas lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu internetowego, w tym ich udostępnianie w Internecie bez naszej pisemnej zgody lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez naszej pisemnej zgody lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, jeżeli dopuszczasz się takiego działania.

§11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym regulaminie.
 2. Twoje dane nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody. Do swoich danych masz zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z naszej bazy
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu internetowego https://cponline.pl/.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo dokonywania czasowych ograniczeń w działaniu Serwisu spowodowanych pracami konserwacyjnymi lub pracami dążącymi do polepszenia jego funkcjonalności. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Serwisie w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Powyższe zmiany mogą obejmować zawarte na stronie informacje, materiały, dostępne oferty lub regulamin Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory między Właścicielem a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 4. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 6. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług Serwisu, a wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z innych niezależnych od Właściciela serwisu przyczyn.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 28 lutego 2020 roku.